පිටුව_බැනරය

ජෛව ඩීසල් නිස්සාරණය

  • ජෛව ඩීසල් වල පිරිවැටුම් විසඳුම

    ජෛව ඩීසල් වල පිරිවැටුම් විසඳුම

    ජෛව ඩීසල් යනු ජෛව ස්කන්ධ ශක්තියක් වන අතර එය භෞතික ගුණාංගවලින් පෙට්‍රෝ රසායනික ඩීසල් වලට සමීප නමුත් රසායනික සංයුතියෙන් වෙනස් වේ.අපද්‍රව්‍ය සත්ත්ව/එළවළු තෙල්, අපද්‍රව්‍ය එන්ජින් ඔයිල් සහ තෙල් පිරිපහදුවල අතුරු නිෂ්පාදන අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කිරීම, උත්ප්‍රේරක එකතු කිරීම සහ විශේෂ උපකරණ සහ විශේෂ ක්‍රියාවලීන් භාවිතයෙන් සංයුක්ත ජෛව ඩීසල් සංස්ලේෂණය කෙරේ.