පිටුව_බැනරය

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

"දෙකම" නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

● ඇණවුම් සමාලෝචනය
● නිෂ්පාදන කාලසටහන සාදන්න
● නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය
● උපකරණ එකලස් කිරීම
● සම්පූර්ණ යන්ත්‍ර පරීක්ෂණය
● සුදුසුකම් ලත් භාරදීම

8d9d4c2f